Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

ДОКУМЕНТИ

Документи 2023/2024
Годишен план за дейността
Правилник за дейността 2023-2024
Стратегия за развитие 2023-2028
Учебни планове 2023-2024
Форми на обучение 2023-2024
План сигурност 2023-2024
Организация на учебния ден за 2023-2024
Етичен кодекс за 2023-2024
Правилник за пропускателния режим 2023-2024

Годишен план за дейността
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството
Организация на учебния ден
План сигурност
Правилник за дейността
Програма за предоставяне на равни възможности
Програма превенция напускане
Пропускателен режим
Стратегия за развитие
Учебни планове
Форми на обучение

Резултати от НВО през учебната 2021/2022 г.

Годишен план за дейността
Етичен кодекс на училищната общност
Мерки за повишаване качеството на образованието
Правилник за дейността на училището
Програма за предоставяне на равни възможности
Стратегия за развитие на училището
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищни учебни планове
Форми на обучение

 

Помощи за първи и осми клас

Резултати от НВО 2020-2021

Графици за допълнителни занимания за учениците от първи до шести клас

Безопасност на движението по пътищата
  - План за действие
  - Организация на обучението за учебната 2021-2022
  - Проведени дейности във връзка с кампанията "Дни на безопасността на ROADPOL"     16.09.2021-22.09.2021
Годишен план за дейността
Етичен кодекс на училищната общност
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за сигурност
Правилник за дейността на училището
Програма за предоставяне на равни възможности
Стратегия за развитие на училището
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищни учебни планове
Форми на обучение

Резултати от НВО 2019-2020

Обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 на РУО-Русе

Анкета електронно обучение

1. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
2. Заявление за записване
3. Справка за свободните места по паралелки
4. Подкрепа на деца в извънредна ситуация

 

1. Отчет за изпълнение бюджета за 2019 г.
2. Правилник за пропускателния режим

 

1. Стратегия за развитие
2. Правилник за дейността на училището
3. Училищен учебен план
4. Форми на обучение
5. Годишен план
6. Мерки за повишаване на качеството на образование
7. Програма за превенция на ранното напускане
8. Програма за предоставяне на равни възможности
9. Етичен кодекс на училищната общност
10. Безопасност на движението по пътищата
11. Резултати от НВО

 

1. Стратегия за развитие
2. Правилник за дейността на училището
3. Училищен учебен план
4. Форми на обучение
5. Годишен план
6. Мерки за повишаване на качеството на образование
7. Програма за превенция на ранното напускане
8. Програма за предоставяне на равни възможности
9. Етичен кодекс на училищната общност
10. Обществен съвет
11. Обществени услуги, предоставяни от училището

План-прием в първи и пети клас за учебната 2019-2020 г.
План-прием в първи клас за учебната 2018/2019г.
Стратегия за развитие на училището.
Правилник за дейността на училището.
Училищен учебен план.
Форми на обучение.
Годишен план за дейността на училището.
Мерки за повишаване качеството на образованието.
Програма за превенция на ранното напускане на училище.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
Етичен кодекс на училищната общност.
Прием на първокласници 2017-2018 г.
Състав на Обществения съвет на ОУ "Алеко Константинов"

Превенция на агресията:
- Карта на услугите
- Информация за социалните услуги в обността за деца
- Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации