Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

 

ДОКУМЕНТИ:

 

Резултати от НВО 2019-2020

Обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 на РУО-Русе

Анкета електронно обучение

1. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
2. Заявление за записване
3. Справка за свободните места по паралелки
4. Подкрепа на деца в извънредна ситуация

 

1. Отчет за изпълнение бюджета за 2019 г.
2. Правилник за пропускателния режим

 

1. Стратегия за развитие
2. Правилник за дейността на училището
3. Училищен учебен план
4. Форми на обучение
5. Годишен план
6. Мерки за повишаване на качеството на образование
7. Програма за превенция на ранното напускане
8. Програма за предоставяне на равни възможности
9. Етичен кодекс на училищната общност
10. Безопасност на движението по пътищата
11. Резултати от НВО

 

1. Стратегия за развитие
2. Правилник за дейността на училището
3. Училищен учебен план
4. Форми на обучение
5. Годишен план
6. Мерки за повишаване на качеството на образование
7. Програма за превенция на ранното напускане
8. Програма за предоставяне на равни възможности
9. Етичен кодекс на училищната общност
10. Обществен съвет
11. Обществени услуги, предоставяни от училището

План-прием в първи и пети клас за учебната 2019-2020 г.
План-прием в първи клас за учебната 2018/2019г.
Стратегия за развитие на училището.
Правилник за дейността на училището.
Училищен учебен план.
Форми на обучение.
Годишен план за дейността на училището.
Мерки за повишаване качеството на образованието.
Програма за превенция на ранното напускане на училище.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
Етичен кодекс на училищната общност.
Прием на първокласници 2017-2018 г.
Състав на Обществения съвет на ОУ "Алеко Константинов"

Превенция на агресията:
- Карта на услугите
- Информация за социалните услуги в обността за деца
- Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации